El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
Diferència entre separació i divorci

La separació és la ruptura de la vida en comú d'un matrimoni, és de caràcter opcional i previ al divorci, es pot deixar sense efecte en qualsevol moment amb la deguda comunicació al Jutjat.

El divorci és la ruptura definitiva del matrimoni, no es pot deixar sense efecte al reconciliar-se la parella. És necessari per contraure nou matrimoni.

Els requisits legals, procediment i documents per tramitar la separació o el divorci de mutu acord son els mateixos.

Què és el conveni regulador
El conveni regulador és un document que recull l’acord dels cònjuges o la parella de fet, per regular les seves relaciones a partir de la separació o el divorci.
Pensió compensatória
Procedeix quan després de la ruptura, la separació o el divorci es genera un desequilibri econòmic per algun dels cònjuges, s'haurà de tenir en compte l’edat, duració del matrimoni, la professió i possibilitats de treball, necessitats d’una i de l’altre part, i qualsevol altra circumstancia que afecti al cas.

Aquesta pensió compensatòria pot establir-se de forma temporal o vitalícia, i pot ser rebuda de forma mensual o mitjançant un únic pagament.
Ús del domicili familiar

L'atribució de l’ús del domicili a una de las parts és temporal, i no traspassa la propietat, normalment, es fixa un temps de duració.

Liquidació de béns

Pot aprofitar-se el conveni de separació o divorci per a fer el repartiment dels bens mobles e immobles mitjançant adjudicacions estipulades en el conveni.

En cas d’immobles servirà la pròpia sentencia d'escriptura per a la seva posterior inscripció davant els corresponents Registres de la Propietat, amb el corresponent estalvi fiscal. Demani pressupost en aquest cas.